අඩවියේ හිතවතුන්

Monday, July 3, 2017

uma oya Discussion at Jathika Rupawahini

https://www.facebook.com/jvpsrilanka/videos/1408564899232793/?pnref=story

1 comment:

  1. https://awidda-paya.blogspot.com/2017/08/blog-post.html?showComment=1502170255476#c5840258972033168086

    ReplyDelete